Blog

Faktura do paragonu!

Przedsiębiorcy zobowiązani są do wystawiania dokumentów, które potwierdzą świadczenie określonych usług bądź dostarczenie towaru. Zdarzają się sytuacje, w których podatnicy domagają się otrzymania faktury po pewnym czasie na podstawie otrzymanego paragonu. Problem zaczyna się jednak dopiero gdy wymaga się dwóch faktur do jednego paragonu.

Paragon fiskalny wystawia sprzedawca dla nabywcy – osoby fizycznej w momencie dokonywania sprzedaży. W tym celu niezbędne jest zastosowanie kasy fiskalnej, która drukuje dokument.
Faktura jest dokumentem mogącym przybrać formę papierową lub elektroniczną. Zawarte na niej dane reguluje ustawa oraz odrębne przepisy. Fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach. Jeden otrzymuje nabywca, a drugi musi zachować wystawca. Nie wyróżniamy tutaj podziału na oryginał i kopię faktury.
Fakturę należy wystawić nie wcześniej niż do 30. dnia, w którym została dokonana dostawa towaru lub usługa, jednak nie później niż do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym to nastąpiło.
Jeśli faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej w kasie wówczas do egzemplarza, który zostaje u podatnika dołącza się paragon dokumentujący daną sprzedaż.

Reklamy

Wynagrodzenie przestojowe

Wynagrodzenie przestojowe to świadczenie, które należy się pracownikowi, który był gotowy do świadczenia pracy, jednak nie mógł jej wykonywać z przyczyn odnoszących się bezpośrednio do pracodawcy – tzw. przestoju.
Przestój pracy to czas przez który pracownik był gotowy do jej wykonywania, jednak z powodu nieprzewidzianych zdarzeń nie mógł jej wykonywać. Zdarzenia te mogą wiązać się między innymi z awariami, działaniem osób trzecich, jak również kwestiami technicznymi.

Czas przestoju wiąże się z koniecznością wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia w wysokości wynikającej z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie przestojowe, o ile podczas zawierania umowy nie zostały zawarte szczegółowe uzgodnienia dotyczące tej kwestii, wynosi 60% wynagrodzenia podstawowego. Co jednak niezwykle istotne, nie może być ono niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia.
Na okres przestoju pracownik może otrzymać inne obowiązki. Wynagrodzenie z tego tytułu nie może być jednak niższe niż wynagrodzenie za czas przestoju, chyba że przestój wynika właśnie z winy pracownika. W takiej sytuacji Kodeks pracy jasno określa, że przysługują mu środki pieniężne wyłącznie z tytułu wykonanej pracy.

Kaucja, a podatek VAT

Kaucja to środki pieniężne wpłacane wykonawcy przez zamawiającego towar bądź usługę. Jej celem jest zabezpieczenie roszczenia, w przypadku niewywiązania się z zobowiązań. Może być ona przekazana również na pokrycie strat wynikłych podczas realizowania zamówienia. Co jednak ważne, nie stanowi ona części ceny i ma charakter zwrotny. Z tego właśnie względu nie budzi ona obowiązku podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług. Podmiot, który wpłaca kaucję nie ma zatem prawa do odliczenia podatku VAT od jej wysokości. Kaucja nie stanowi też kosztu toteż nie powinna zostać zaliczona kosztów i przychodów firmy. Z tego względu nie jest także ujmowana w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.
Przedsiębiorca powinien na samym początku ustalić, czy jego wpłata będzie kaucją czy też zaliczką. Od tej decyzji będzie bowiem zależał sposób dokumentacji danych środków oraz ich ujęcie w ewidencji. 

Czy biuro rachunkowe może być zwolnione z VAT?

Przez ostatnich kilka lat bardzo sporna jest kwestia dotycząca biur rachunkowych, a konkretnie ich możliwości do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Ze zwolnienia podmiotowego mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, których sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 150 000 zł. Co ważne, do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Prawo do tego zwolnienia mają także podatnicy, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego, a ich przychody nie przekroczą w proporcji do czasu prowadzonej działalności kwoty 150 000 zł.

Zwolnienie to nie odnosi się czynności określonych w artykule 113 ust, 13 ustawy o VAT. Znajdziemy wśród nich między innymi takie usługi jak doradztwo, z wyjątkiem doradztwa rolniczego ściśle związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt.

Za czynności doradztwa uznaje się takie czynności jak udzielanie porad takim podmiotom jak podatnicy, płatnicy, inkasenci. Czynności polegające na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowej, sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych mają natomiast charakter techniczny, co daje możliwość biuru rachunkowemu do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT, jeśli wartość jego sprzedaży nie przekroczy ustalonego limitu.

Wigilia firmowa

Wielu przedsiębiorców decyduje się umilić swoim pracownikom okres przedświąteczny, organizując wigilię firmową. Czy jednak koszty związane z tym wydarzeniem możemy zaliczyć do kosztów podatkowych?

Przede wszystkim należy uznać za cel wigilii integrację zespołu i poprawę ich motywacji do pracy. Trzeba także podkreślić, że organizacja tej imprezy może być potraktowana jako koszt uzyskania przychodów jeśli uczestniczą w niej jedynie osoby zatrudnione przez pracodawcę. Jeśli zaproszone zostaną osoby towarzyszące bądź kontrahenci wówczas wówczas koszty te nie powinny zostać uwzględnione w kosztach podatkowych.

Oczywiście nie można zapomnieć o odpowiednim udokumentowaniu wydatków poniesionych na organizację wigilii. W przypadku gdy koszt podatkowy będzie stanowić tylko część wydatków wówczas należy wyodrębnić ich wartość określając kwotę przypadająca na pracowników i na osoby spoza firmy.

wigilia firmowa

Ustawa o PIT i CIT – zmiany od 2018 roku

Nowelizacja ustawy o PIT oraz CIT mówi o rozwiązaniach, które mają zacząć obowiązywać od 2018 roku. Na jakie zmiany powinniśmy się przygotować? O jakich zmianach mowa?

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.

W projekcie możemy również znaleźć informacje o zmianie w przepisach ograniczających wysokość odliczanych odsetek oraz zmianach dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej i regulujących działanie podatkowych grup kapitałowych.

Po wejściu w życie nowych przepisów ma zostać wprowadzony minimalny podatek dochodowy dotyczący podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znaczniej wartości.

Zmianie ulegną również przepisy mówiące o sposobie ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy podziale przez wydzielenie i umożliwiające zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez wyeliminowanie z tej straty kwoty nieodliczonego podatku VAT.
Ma zostać również prowadzony roczny limit kwotowy wynoszący 100 000 zł, który będzie warunkował stosowanie ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Większość tych przepisów ma zacząć obowiązywać od 2018 roku. Jednak projekt dopiero ma trafić do rządu w celu dokonania obrad.

Kreatywna księgowość

Kreatywna księgowość według definicji P. Guta to prowadzenie rejestracji, ewidencji, przetwarzanie i prezentacja zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i właściwie interpretowanych zasad rachunkowości w sposób, który nie jest bezpośrednio w tych przepisach wskazany, a który jest wynikiem pomysłowego, twórczego i niestandardowego zastosowania tych przepisów i zasad.

Celem kreatywnej księgowości jest chęć:

  • ukrycia prawdziwej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • zmniejszenia obciążeń podatkowych,
  • ukrycia nielegalnych transferów pieniędzy.

Stosowanie kreatywnej księgowości jest zgodne z prawem, jednak bardzo często postrzegane jest negatywie. Kreatywna księgowość pozwala w pełni wykorzystać możliwości, jakie kryje w sobie rachunkowość. Można ją określić jako połączenie interesów przedsiębiorstwa z oczekiwaniami odbiorców oraz z wymogami prawa.

Od pojęcia kreatywnej księgowości odróżnić należy pojęcie księgowości agresywnej, która jest świadomym i celowym ewidencjonowania, rejestrowania i przetwarzania zdarzeń gospodarczych w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami.