Blog

Kasa fiskalna online

Rok 2018 to czas ogromnych zmian dla przedsiębiorców. Jedną z zasadniczych modyfikacji ma być obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Obowiązek ten reguluje Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach, a także Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Kasy fiskalne online mają przyczynić się do uszczelnienia i walki z luką w VAT. Ponadto mają wpłynąć na zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych, a także pozwolić na niemal natychmiastowe wycofanie z eksploatacji urządzeń przestarzałych i niedostosowanych do nowych wymagań.

Pierwsze branże które bez wątpienia będą kwalifikowały się do stosowania kas fiskalnych online to branże gastronomiczne, paliwowe, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, motoryzacyjne, wulkanizacyjne oraz usługi fitness.

Reklamy

Jak budować zaangażowanie pracownicze?

Najważniejszymi składowymi firmy bez wątpienia są jej pracownicy. To własnie ich postawa w znacznej mierze wpływa na to czy firmie uda się odnieść upragniony sukces. Najlepszymi pracownikami są osoby zaangażowane, czyli takie, które wkładają w wykonywaną pracę całe serce. Jednak czy da się zbudować takie zaangażowanie?

Zastanówmy się pierwsze czym jest owe zaangażowanie. Może nim być zadowolenie z pracy, identyfikacja z firmą i działanie w interesie całego przedsiębiorstwa. Takie cechy raczej nie rodzą się w człowieku znikąd. Przedsiębiorca musi zaszczepić to w swoich podwładnych. Jak? To bardzo proste wystarczy zapewnienie mu możliwości rozwoju, przydzielanie zadań niemonotonnych, swoboda w działaniach oraz pomoc zarówno od strony zespołu jak i szefostwa. Na zaangażowanie pracownika wpływa też kwestia jego wynagradzania i doceniania. Ocena jego pracy pozwala mu też jasno określić nad czym powinien jeszcze popracować.  

Odpowiedzialność prawna księgowego

Na skorzystanie z usług księgowego decyduje się coraz większa ilość przedsiębiorców. Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Niestety formalności związane z dopełnieniem tych formalności są bardzo skomplikowane. Z tego względu większość przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnych księgowych.

Jak jednak wygląda odpowiedzialność księgowego? Czy ponosi pełną odpowiedzialność za swoje decyzje?

Odpowiedzialność prawną księgowego reguluje:
– kodeks pracy,
– kodeks karny skarbowy,
– ustawa o rachunkowości,
– kodeks karny skarbowy,
– ordynacja podatkowa,
– ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Jego odpowiedzialność karna zamyka się w granicach wyżej przedstawionych ustaw i kodeksów. Najpopularniejszymi wykroczeniami popełnianymi przez księgowego, za które zostanie pociągnięty do odpowiedzialności to:
– nie prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– nie sporządzanie sprawozdań finansowych,
– podawanie przez księgowego nieprawdziwych informacji.

Zobacz też: Dowody księgowe

Opłata środowiskowa

Dbanie o środowisko naturalne jest jednym z naszych podstawowych obowiązków oraz powinnością wobec przyszłych pokoleń. W związku z tym przedsiębiorcy zobowiązani są do regulacji opłaty środowiskowej.

Opłata środowiskowa musi być uiszczana przez przedsiębiorców, którzy podczas prowadzenia przez siebie działalności użytkują urządzenia, maszyny bądź pojazdy które emitują szkodliwe substancje.
Ustawa o ochronie środowiska mówi iż opłaty środowiskowe dotyczą sytuacji, w których wprowadza się gazy lub pyły do powietrza, a także ścieki do wód lub ziemi oraz gdy następuje pobór wód oraz składowanie odpadów.
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego ustala się na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na następny rok. Przedsiębiorca wysokość tą powinien naliczać samodzielnie i wpłacać na konto urzędu marszałkowskiego.

Działalność nieewidencjonowana

Ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadziła instytucję niezarejestrowaną (działalność nieewidencjonowaną). Jest to działalność, która ze względu na swoje niewielkie rozmiary nie jest traktowana jako działalność gospodarczą.

Właściciele najmniejszych firm nie muszą rejestrować swojej działalności oraz płacić z tego tytułu składek ZUS. Ponadto przez ostatnich 60 miesięcy nie powinny one wykonywać działalności gospodarczej.

Regulacje mówią iż nieewidencjonowana działalność może być wykonywana przez osoby, które w przeciągu 12 miesięcy przed wejściem ustawy nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także osoby, których wpis został wykreślony z CEIDG wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejście w życie ustawy.

Z rozwiązania tego będą mogły skorzystać przede wszystkim osoby, które dorabiają sobie za pomocą własnego biznesu do pensji np. udzielając korepetycji.

Bitcoin

Bitcoin jest wirtualną kryptowalutą. Opiera się ona na zaawansowanej kryptografii oraz sieci wymiany bez pośredników. Waluty tej używa się do finansowania wszelakich transakcji elektronicznych. Pozwala dokonać tego szybko oraz bezpiecznie.

Inspiracją dla twórców stało się wydobywanie złota. Największą zaletą kryptowaluty jest wygoda jej użytkowania. Przede wszystkim są bowiem przetwarzane bez żadnych pośredników. Przetworzone bitcoiny trafiają w sposób błyskawiczny na docelowe konto, niezależnie od krajów uczestników biorących udział w transakcji.

Waluta ta posiada też mechanizm obronny przed zjawiskiem inflacji. Jego zasoby będą bowiem zwiększały się tylko do 21 milionów, co zazwyczaj zajmuje kilka lat.

Bitcoiny zapewniają także anonimowość podczas transakcji, która również dla wielu jest ogromnym atutem. Szczególnie dla tych, którzy obawiają się łamania prywatności internautów przez wiele instytucji rządowych z różnych państw.

Deklaracje podatkowe – przekazanie 1% podatku

Każdy podatnik ma prawo przekazania 1% podatku. Naczelnik Urzędu Skarbowego w naszym imieniu przekazuje 1% podatku w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe na odpowiedni rachunek bankowy wskazanej organizacji.

Przed przekazaniem podatku warto sprawdzić aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1 % podatku może zostać przekazany wyłącznie przez osoby, które w odpowiednim terminie złożyły deklarację podatkową lub jej korektę. Ostateczny termin zapłaty tego podatku, by Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał 1% upływa w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.